Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Ανακοίνωση – πρόσκληση για την απόσπαση υπάλληλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)

Ανακοίνωση – πρόσκληση για την απόσπαση υπάλληλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) – μονίμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καλυφθούν :

 • Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική και στη Στατιστική)
 • Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΜΜΕ
 • Τέσσερις θέσεις (4) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Νομικής ή Παντείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο Φιλοσοφικής (με εξειδίκευση στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσας & Φιλολογίας) ή με πτυχίο Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Μία θέση (1) κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (με επιθυμητή εξειδίκευση στην Αρχιτεκτονική)
 • Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικού Οικονομικού (με επιθυμητή εξειδίκευση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική)
 • Τρεις θέσεις (3) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
 • Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Δύο θέσεις (2) κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

3. Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
 • Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.
 • Οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία από την 01.08.2017 έως και την 15.9.2017, σε έντυπη μορφή (στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ, Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Τσόχα 7, Τ.Κ. 11521) ή με email (στο administration@gnto.gr), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται από τον υποψήφιο/υποψήφια και στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης του/της.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο/η οποίος/α έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας.

Ο ΕΟΤ προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα δύναται να προσκαλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του συναρμόδιου Υπουργού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του ΕΟΤ:
α) Α. Κοσμά, τηλ.: 2108707352, email: kosma_a@gnto.gr
β) Σ. Χριστοφιλοπούλου, τηλ.: 2108707550,
email: christofilopoulou_s@gnto.gr ).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν.

Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο www.minadmin.gov.gr, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και επίσης θα εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Αλεξάνδρα Κοσμά

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/νση Διοικητικού

Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης

Τσόχα 7, 11521, Αθήνα

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

(Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι)

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………………………………………

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ………………………………..

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα απόσπασής μου στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

Συνημμένα υποβάλλω:

 • Βιογραφικό σημείωμα

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………

………………………………………………………………………

Τηλέφωνο σταθερό: ……………………………………….

Τηλέφωνο κινητό: …………………………………………..

Email: …………………………………………………………….

 

Υπηρετώ ως μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος στον φορέα:

(όνομα φορέα) ……………………………………………………

 

Διεύθυνση: ………………………………………………………….

Τμήμα: ………………………………………………………………..

Κατηγορία: ………………………………………………………….

Κλάδος: ……………………………………………………………….

Ταχυδρομική Δ/νση: ……………………………………………

Τηλέφωνο Εργασίας: ……………………………………………

Φαξ Εργασίας: …………………………………………………….

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση για απόσπαση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σύμφωνα με την Α.Π. ………………………. Ανακοίνωση-Πρόσκληση

 

 

Ο/Η ΑΙΤ………………………………….

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.