Αρχική Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων AUTOHELLAS Αγορά ιδίων μετοχών

AUTOHELLAS Αγορά ιδίων μετοχών

AUTOHELLAS HERTZΗ εταιρεία AUTOHELLAS ΑΤΕΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2012 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, με τους ακόλουθους όρους:
1. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών , δηλαδή έως 24 Απριλίου 2014.
2. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 3.636.000 μετοχές.
3.Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα έχει ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 4 Ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,50    ανά μετοχή.
4.Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.
Β. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του της 17 Μαΐου 2012, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε ότι η εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 08.06.2012 έως 24.04.2014.