Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατάφεραν με...

Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατάφεραν με επιτυχία να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης μέσω του έργου SUPMed

SUPMed

Από τον Ιούλιο του 2020, εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα”, γνωστό και ως “SUPMed”. Το έργο παρείχε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ώστε να προβούν εύκολα στην μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων από την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης (SUP) στον τουριστικό τομέα στις τρεις αυτές περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 2019/904 της ΕΕ (για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων). Οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν από τα δέκα τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων συστάσεων και τη συνολική επιτυχία του έργου. Η μεθοδολογία, η συνεισφορά των πιλοτικών τουριστικών εγκαταστάσεων, ο αντίκτυπος των πλαστικών μιας χρήσης στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και άλλες σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών (διαθέσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.supmed.eu/en/).

Τα τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου, βοηθώντας τα να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη των πλαστικών μιας χρήσης, και καθοδηγώντας την μετάβαση τους προς ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο διαχείρισης. Επιπλέον το έργο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία τους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την χρήση των πλαστικών μιας χρήσης (SUP).

Το έργο είχε τρία κύρια παραδοτέα:

 1. Εργαλείο λήψης αποφάσεων (DST)

Το DST αποτελεί μια πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις/φορείς ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης που χρησιμοποιούν και να τις συγκρίνουν με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Το DST δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο φυσικό περιβάλλον, αλλά παρέχει επίσης ανάλυση κόστους της μετάβασης σε εναλλακτικά προϊόντα SUP.

 1. Προσαρμοσμένα σχέδια δράσης (Bespoke Action Plans)

Σε συνέχεια της συλλογής των βασικών δεδομένων που παρείχε το προσωπικό του ξενοδοχείου σχετικά με την κατανάλωση των πλαστικών μιας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων από το DST), των συνεντεύξεων με τους επισκέπτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου, συντάχθηκε ένα σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο για κάθε ένα από τα πιλοτικά ξενοδοχεία (συνολικά 10 σχέδια δράσης). Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν επισκόπηση του έργου SUPMed, σύνοψη των αποτελεσμάτων της συλλογής δεδομένων από τα ξενοδοχεία καθώς και ένα σύνολο προτάσεων ώστε να βοηθήσουν τα επιμέρους ξενοδοχεία να απομακρυνθούν από την κατανάλωση  πλαστικών μιας χρήσης και να στραφούν σε φιλικότερες προς το περιβάλλον, αλλά και οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις.

 1. Οδηγός βέλτιστων πρακτικών (Best Practice Guide)

Ο οδηγός βέλτιστων  πρακτικών έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τις επιπτώσεις του πλαστικού στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, να παραθέσει τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών, να εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις πλαστικών μιας χρήσης (SUP) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, με βάση το εργαλείο DST και να συνοψίσει τις προτάσεις που γίνονται στα επιμέρους Σχέδια Δράσης. Τέλος, ο οδηγός συνοψίζει τα οφέλη που αποκομίστηκαν από το έργο και δύναται να εφαρμοστούν στην τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της, καθώς και σε άλλους σχετικούς κλάδους, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να απομακρυνθούν από την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.

Σχετικά με το έργο:

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 ευρώ. Οι έξι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι: η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής εταίρος (CY), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (GR), η Anelixis Development Consultants S.S.A. (GR), η Cellock Ltd (CY), η AIS Environment (MT) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY).Οι εταίροι στοχεύουν με την ολοκλήρωση του έργου στη μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον τομέα του τουρισμού σε τρεις περιοχές της Μεσογείου (Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.

Με την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι θα υποστηρίξουν παράκτια τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Το μοντέλα αυτά θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει, με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα υποστηριχθούν κατά τη σταδιακή κατάργηση και την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός ειδικού δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (Decision-support tool or DST) που θα αναπτυχθεί. Το DST θα παρουσιάσει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών σε καθεμία από τις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί βέλτιστης πρακτικής που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλότων, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τρόπους μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης στον τουρισμό και σε άλλους τομείς και τις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και προσιτές εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες. Οι οδηγοί αυτοί θα διαδοθούν σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, τουριστικά καταλύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους στις τρεις περιοχές του έργου αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.

Τα 10 τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι:

 1. Κύπρος:
 • GrandResort
 • Atlantica Mare Village Ayia Napa
 • Radisson Blue Hotel
 • The Royal Apollonia
 1. Ελλάδα-Κρήτη:
 • Elounda Palm Hotel & Suites
 • Infinity Blue Boutique Hotel & Spa
 • Paralos Lifestyle Beach
 1. Μάλτα:
 • Hilton Malta
 • 1926 Hotel & Spa
 • Mellieha Holiday Centre

 Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.