Home Φορείς Προκήρυξη Διαγωνισμού Μακροχρόνιας Μίσθωσης της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Προκήρυξη Διαγωνισμού Μακροχρόνιας Μίσθωσης της Μαρίνας Βουλιαγμένης

Marina VouliagmenisΗ Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε) προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό σε δύο φάσεις με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης ύστερα από Προεπιλογή, για την αξιοποίηση της μαρίνας Βουλιαγμένης με σύμβαση μακροχρόνιας εκμίσθωσης διάρκειας σαράντα (40) ετών.

Το ακίνητο βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του Μικρού Καβουρίου Αττικής, σε απόσταση 21 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και
αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και πλέον προνομιακούς τουριστικούς λιμένες της Ελλάδας, προσφέροντας στους χρήστες του υψηλά επίπεδα ιδιωτικότητας, ενώ αποτελεί προτιμητέο τόπο ελλιμενισμού μεγάλων σκαφών (megayachts). Παράλληλα, προσφέρει στους χρήστες του εγγύτητα σε υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας. Τα τελευταία χρόνια, παρά την ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμένων, η ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού υπερβαίνει σταθερά την αντίστοιχη προσφορά.
Η χερσαία ζώνη του ακινήτου καλύπτει έκταση 47.165 τ.μ. περίπου και η θαλάσσια ζώνη 115.970 τ.μ. Το βάθος της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα κυμαίνονται από 2,5 έως 5 περίπου μέτρα.

Βασικές υποχρεώσεις, τις οποίες ο ανάδοχος θα δεσμευτεί να εκπληρώσει, είναι οι εξής:
Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
Υποχρέωση καλής λειτουργίας, ασφάλισης και φύλαξης,
Υλοποίηση προκαθορισμένου προγράμματος τακτικής ετήσιας και βαριάς συντήρησης που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση, συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου που εντάσσεται στο αντικείμενο της μίσθωσης,
Τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος νομικού καθεστώτος, και
Συμμόρφωση με τους αρχαιολογικούς, περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και λοιπούς περιορισμούς.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί δύναται να προβεί, με ευθύνη και δαπάνες του, σε έργα που αφορούν στην ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, στην ανακαίνιση των υποδομών της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης, στη βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην εν γένει αναβάθμιση της μαρίνας και, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στην αύξηση της χωρητικότητάς της, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑ Α.Ε. απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο Υποψήφιος θα πρέπει, είτε να φέρει ο ίδιος ως νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς αποδεδειγμένη αξιόλογη ενεργή εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αντίστοιχων Τουριστικών Λιμένων ή Τουριστικών Υποδομών 5* είτε να περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα ως μέλη ή συμπράττοντες, με τα ως άνω χαρακτηριστικά.  
Οι Ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Α’ Φάση του Διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος και ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα πρέπει να κατατεθούν την 22α Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη από την 09:00 έως την 12:00, ώρα Ελλάδας, στην έδρα της ΕΤΑ Α.Ε., Βουλής 7, Σύνταγμα.
Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τους βασικούς όρους του Διαγωνισμού, από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 θα είναι διαθέσιμη, άνευ αντιτίμου, η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, είτε από τα Γραφεία της ΕΤΑ είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ www.tourism-development.gr  και www.etasa.gr

Exit mobile version