Αρχική General Αρχίζει η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Ανατολικής Αττικής

Αρχίζει η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Ανατολικής Αττικής

Αρχίζει η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Ανατολικής ΑττικήςΑπό την αρχή του 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και η Περιφέρεια Αττικής, ανέπτυξαν πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την ΕΥΔΑΠ και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών για να επαναφέρουν στο προσκήνιο και να επιτύχουν την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση ώστε να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης δικτύων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών της Ανατολικής Αττικής (με έμφαση στους Δήμους Μαρκόπουλο, Κορωπί, Ραφήνα, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη).

Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής και με εξασφαλισμένη την απαιτούμενη χρηματοδότηση, ύψους περίπου 300 εκ ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής, έχει διαμορφωθεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο βάσει του οποίου θα είναι δυνατή η σταδιακή ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων μέχρι το 2014.
Ειδικότερα, επίκειται η επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Μαρκοπούλου ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία της, έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη της εγκατάστασης για το Κορωπί και τους παρακείμενους δήμους και οικισμούς ώστε να είναι δυνατή η προκήρυξη κατασκευής των απαιτούμενων έργων, για την ΕΕΛ που θα εξυπηρετεί τη Ραφήνα, την Αρτέμιδα, μέρος της Ν. Μάκρης και άλλους μικρότερους δήμους και οικισμούς βρίσκεται σε ολοκλήρωση η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας, που επηρεάζει τη χωροθέτηση της εγκατάστασης, και επίκειται η επικαιροποίηση των μελετών ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 να προκηρυχθούν τα σχετικά έργα.

Σε εφαρμογή του σχεδίου αυτού προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», με προθεσμία υποβολής προσφορών την 28η Δεκεμβρίου 2010.
Το έργο περιλαμβάνει:
Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή πόλης Κορωπίου συνολικού μήκους περίπου 81 χλμ.
Τους βασικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Δήμου Παιανίας και την πόλη του Κορωπιού και τον οικισμό Καρελλά του Δήμου Κρωπίας καθώς και τις ήδη υπάρχουσες ή προβλεπόμενες βιομηχανικές περιοχές ή πάρκα στην περιοχή Κορωπίου – Παιανίας.
Επίσης, στο αντικείμενο του Μέρους αυτού περιλαμβάνεται και ο κοινός συλλεκτήρας στον οποίο συγκεντρώνονται τα λύματα όλων των ανωτέρω περιοχών (αναφερόμενος και ως Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός – ΚΑΑ – Μεσογείων) και διά του οποίου μεταφέρονται έως το αντλιοστάσιο εισόδου του ΚΕΛ στην νοτιοανατολική γωνία του Αεροδρομίου.
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου – Παιανίας, δυναμικότητας περίπου 90000 ισοδυνάμων κατοίκων. Η εγκατάσταση πέραν της δευτεροβάθμιας θα περιλαμβάνει και τριτοβάθμια επεξεργασία, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των εκροών.
Τον αγωγό από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας έως την παραλιακή περιοχή νοτίως της Χαμολιάς και τον υποβρύχιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα στην εν λόγω περιοχή. Στην χάραξη αυτού του αγωγού υπάρχει η σήραγγα διέλευσης αγωγών. Επίσης περιλαμβάνεται ο αγωγός από το ΚΕΛ Μερέντας του Δήμου Μαρκόπουλου, ο οποίος συμβάλλει στον προαναφερθέντα αγωγό από το ΚΕΛ Αεροδρομίου.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 112.900.164 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ / ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.